Genel Ders Programı Ders Açıklamaları

CHEM 111 Genel Kimya I


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Kuantum teorisi ve atomlarin elektronik yapisi, elementler arasindaki periyodik iliskiler, nükleer kimya, kimyasal baglar, bilesikler, kimyasal reaksiyonlarda kütlesel iliskiler, gazlar, termokimya ve termokimyanin kurallari.


CHBE 102 Kimya ve Biyoproses Mühendisligine Giris 


Ön Kosul:Yok

Kredi (1 + 0 + 2) 2


Kimya Mühendisliginin tanimi ve sorumluluklari. Süreç ve operasyon akim semalarini kullanarak kimyasal proseslerin anlasilmasi. Süreç ve operasyonlarla baglantili olaylar. Kimya Mühendisligi hesaplamalarina giris. Kütle ve enerji Korunumu ilkelerinin hesaplamalarda kullanilmasi. Es zamanli madde ve enerji denkliklerini kullanarak kimya mühendisligindeki temel islemler, temel süreçler ve diger uygulamalara ait hesaplamalarin yapilmasi.


CHBE 112 Genel Kimya II 


Ön Kosul:CHEM 111

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Moleküllerarasi kuvvetler , sivilar ve katilar; çözeltilerin fiziksel özellikleri; kimyasal kinetik; kimyasal denge, asitler ve bazlar , çözünürlük dengesi, elektrokimya.


CHEM 113 Genel Kimya Laboratuvari 


Ön Kosul:CHBE 112

Kredi (1 + 0 + 2) 2


Ögrencilerin kimyasal ekipman ve laboratuvarda güvenlik kurallari hakkinda bilgilendirilmesi. Hassas deneysel metodlara, sonuçlari kaydedip rapor hazirlamaya giris. Kimyasal ilkeleri gözlemleme, sonuçlari yorumlama, bilinmeyenleri bulma, deneysel sonuçlar dogrultusunda hesaplama yapma. Ögrencilerin çesitli deney tekniklerini kullanma becerilerini gelistirme. Deney düzeneklerinin kurulup uygulanmasinin yani sira sonuçlari inceleyip verileri yorumlama: Çözelti hazirlama, çözelti aktiviteleri, çözünürlügü etkileyen faktörler, çözünürlük kurallari ve çökelme, sulu çözelti reaksiyonlari, hacimsel analiz, kimyasal kinetik, kimyasal denge.


CHBE 203 Organik Kimya 


Ön Kosul:Yok

Kredi (2 + 0 + 2) 3


Kimya mühendisleri için organik kimyaya giris. Alkanlarin, alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonlari. İzomerlesme, rezonans, fonksiyonel gruplar, aromatik bilesikler, organik reaksiyon çesitleri. Laboratuvar çalismalari: temel ayristirma teknikleri, organik bilesiklerin belirlenmesi ve saflastirilmasi ve bu metodlarin basit organic reaksiyonlara uygulanmasi. Çesitli kimyasal bilesiklerin sentezi.


CHBE 211 Fizikokimya


Ön Kosul:CHBE 112

Kredi (3 + 1 + 0) 3


İdeal ve ideal olmayan gazlar, denge hali. Karsilastirmali haller ilkesi, genellestirilmis sikisabilirlik tablosu. Termodinamigin birinci yasasi. Termokimya, standart degisim entalpisi. Termodinamigin ikinci ve üçüncü yasalari, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri. Saf maddelerin termodinamik özellikleri. Kimyasal gerilim ve fügasite. Çözeltiler, koligatif özellikler. İdeal ve ideal olmayan çözeltiler, aktiviteler. Tek ve çift bilesenli  sistemler için  faz diyagramlari.


CHBE 215 Madde ve Enerji Denklikleri  


Ön Kosul:CHBE 102

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Kimya Mühendisliginde madde ve enerji denkligi uygulamalari. Açik ve kararli sistemler, çok üniteli sistemler, yan geçisli ve döngülü islemler. Döngülü ve döngüsüz sistemlerde kütle denklikleri. Tepkimeli ve tepkimesiz sistemlerde enerji denklikleri. Yanma tepkimeleri. Kütle ve enerji denkliklerinin birlikte uygulanmasi. Akis diyagramli simulasyon bilgisayar paket programi uygulamalari.


CHBE 204 Biyoorganik Kimya


Ön Kosul:CHBE 203

Kredi (2 + 0 + 2) 3


Dogadaki kimyasallar, karbonhidratlar, siniflandirma, özellikleri ve kimyasal reaksiyonlar; lipitler, genel karakterleri, yag asitleri, kati ve sivi yaglar, vakslar, gliserofosfolipitler, spingolipitler, steroidler, hücre zari, aminoasitler, elektroforez, peptidler ve proteinler, protein yapisi, denatürizasyon; nükleik asitler, nükleositler ve nükleotitler, DNA ve RNA. DNA kopyalanmasi. RNA çesitleri.


CHBE 213 Fizikokimya Laboratuvari 


Ön Kosul:CHBE 113, CHBE 211

Kredi (1 + 0 + 2) 2


Termodinamik yasalarini açiklamaya yardimci olmasi için seçilmis deneyler; çözeltilerin termodinamigi, tasinma özellikleri ve kimyasal kinetik, faz dengesi, koligatif özellikler, çözeltilerin ve gazlarin iletkenlikleri.


CHBE 214 Kimya Mühendisligi Termodinamigi 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Termodinamik yasalari, hal denklemi ve kimyasal sistemlerde termodinamik özelliklerin formüllendirilmesi. İdeal ve gerçek karisimlar. Isi makineleri, Carnot çevirimi, Rankine çevirimi, rejenerasyonlu Rankine çevirimi, içten yanmali ve Diesel motorlar. Çözeltilerin termodinamigi. Çok bilesenli faz dengesi. Termodinamik  potansiyeller ve Maxwell bagintilari. Kimyasal reaksiyonlarda denge.


CHBE 232 Kimya ve Biyoproses Mühendisligi I: Akiskanlar Mekanigi 


Ön Kosul:MATH 241

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Uygulamalarla boyutsal analiz, akiskanlar dengesi ve uygulamalari, entegral ve diferansiyel kütle, enerji ve momentum denklikleri, Newtonyen ve Newtonyen olmayan akiskanlarda düzgün ve girdapli akis, akim hesaplamalari, tasarim denklemleri.


CHBE 301 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi I 


Ön Kosul:CHBE 213, CHBE 232

Kredi (1 + 0 + 2) 2


Güvenlik kurallarinin ilkeleri, temel islemlere giris ve temel prosesler, deneysel analiz ekipmani, laboratuvar ve bilgisayar destekli deneyler.


CHBE 331 Kimya ve Biyoproses Mühendisligi II: Isi Transferi 


Ön Kosul:CHBE 232

Kredi (3 + 1 + 0) 3


İletim yolu ile genel isi transferi. Konveksiyon yolu ile tek fazli sistemlerde ve faz degisiminin oldugu sistemlerde isi transferi. Radyasyon yolu ile isi tranferi. Analitik, nümerik, ve grafiksel teknikler. Isi transferi ekipmani ve aglari.


CHBE 361 Kimyasal ve Biyolojik Uygulamalarda Malzeme


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Malezemelerin siniflandirilmasi ve özellikleri. Atomik yapi ve atomlararasi baglar, kristal katilarin yapisi, seramikler, biyoseramikler, biyocamlar ve cam seramikler, polimerler. Hidrojeller, biyolojik uygulamalarda kullanilan gelismis malzemeler, alasimlar. Tasarim esnasinda malzeme seçimi. Malzeme bilimlerinde ve mühendislikte ekonomik, çevresel ve sosyal  faktörler.


CHBE 302 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi II


Ön Kosul:CHBE 301, CHBE 331

Kredi (1 + 0 + 2) 2


ChBE 301 dersine ek olarak isi ve kütle transferi, reaksiyon kinetigi ve biyoteknolojiyle ilgili deneyler.


CHBE 333 Kimya ve Biyoproses Mühendisligi III: Kütle Transferi


Ön Kosul:CHBE 214, CHBE 215

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Degisim denklemine genel bakis ve yatiskin ya da yatiskin olmayan durumlarda moleküler difüzyonla veya konvektif kütle transferiyle uygulamalari. Tek fazli ya da  fazlar arasi kütle transferinin modellenmesi. Kütle transferini vurgulayan ayristirma proseslerine giris: sürekli veya asamali olarak karisabilir ve karisamayan fazlarin ayristirilmasi: gaz absorbsiyonu, desorpsiyon ve sivi-sivi ekstrasyonu, ikili karisimlarin distilasyonu. Evaporasyon, kristalizasyon, kurutma, filtreleme ve membran ayristirma yöntemlerinden bazi seçilmis örnekler.


CHBE 362 Reaktör Tasarimi 


Ön Kosul:CHBE 213

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Homojen reaksiyonlarin kinetigi, basit ve karmasik hiz denklemlerinin analizi; hiz verilerinin bagintisi, toplam hiz, izotermal ve izotermal olmayan kosullarda homojen reaksiyonlar; ideal kesikli reaktör, piston akisli ve karisticili reaktörler; çok reaktörlü sistemler, ideal performanstan sapmalar, çok reaksiyonlu sistemler için ideal reaktör tasarimi.


CHBE 386 Kimya Mühendisliginde Matematiksel Modelleme  


Ön Kosul:CHBE 331, CHBE 362

Kredi (2 + 2 + 0) 3


Kimya Mühendisliginin temel kavramlarini, kütle, enerji, moment denklikleri kullanarak matematiksel modellerin gelistirilmesi. Kararli ve kararsiz durum analizleri. Nümerik metotlar ve MATLAB kullanarak problem çözümleri.


CHBE 401 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi III 


Ön Kosul:CHBE 302, CHBE 333, CHBE 362

Kredi (1 + 0 + 2) 2


CHBE 302 dersine ek olarak yeni deneylerin tasarlanip laboratuvar kosullarinda sunmunun yapilmasi.


CHBE 441 Proses Dinamigi ve Kontrolu 


Ön Kosul:CHBE 386

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Proses analizinin temellerine giris, kimya mühendisliginde modelleme ve kontrol teknikleri, tasinim olaylarinin siniflandirilmasi ve popülasyon dengesi modelleri, altsistem analizi ve dagitilmis parametrik sistemler, tank sistemlerinde sayisal örnekler, gaz-sivi dengesi, reaksiyon kinetigi, akiskanlar dinamigi ve asamali operasyonlar, bu örneklerin mikrobilgisayar tekniklerini kullanarak çözülmesi incelenecektir.


CHBE 463 Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarimi I


Ön Kosul:CHBE 331, CHBE 333, CHBE 362

Kredi (3 + 2 + 0) 4


Temel mühendislik kavramlari ve kabul edilmis prosedürlerin temel proses birimlerinin ve yardimci birimlerinin tasarimina uygulanmasi. Akiskanlar dinamigi, isi ve kütle transferi temellerinden proses ekipmanlarinin  incelenmesinde  ve/veya tasariminda faydalanilmasi.


CHBE 464 Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarimi II  


Ön Kosul:CHBE 463

Kredi (2 + 2 + 0) 3


Fabrika tasariminin temel ilkeleri, kimyasal üreten fabrikalarin organizasyonu. Bu fabrikalarin yatirimi, fizibilitesi ve çalistirilmasinda ekonomik degerlendirmeler. Kimyasal ve fiziksel proseslerin matematiksel modellenmesi. Tasarim sirasinda dikkate alinmasi gereken sosyal ve etik kisitlar ile mekan ve teknoloji ile ilgili kisitlar.


CHBE 492 Mühendislik Projesi


Ön Kosul:Yok

Kredi (1 + 0 + 4) 3


Fakülte danismanin denetimi altinda özel bir proje konusuyla ilgili arastirma yapma ve rapor hazirlama.


CHBE 351 İnorganik Teknolojiler 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


İnorganik endüstrilerde kullanilan prosesler hakkinda genel bilgiler. İnorganik teknolojilerin bakis açisina ve tarihçesine giris. Sülfirik asit üretimi. Kostik soda üretimi ve yan ürünleri; Endüstriyel gazlar. Gübre. Çimento ve silikat endüstrisi. Tuz ve muhtelif sodyum ürünleri. Klor-alkali endüstrisi. Diger bazi inrganik teknolojiler.


CHBE 352 Organik Teknolojiler


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Kömür ve kömür kimyasallarinin karbonlanmasi. Petrol ve petrol ürünleri. Petrokimyasallar. Sabun ve deterjanlar. seker endüstrisi. Kagit endüstrisi. Boyalar ve renklendiriciler. Yagliboya, yag ve balmumu. Hos kokular. Tatlandiricilar ve gida katki maddeleri. Kauçuk endüstrisi. İlaç endüstrisi.


CHBE 354 Ayristirma Prosesleri 


Ön Kosul:CHBE 333

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Hiz ve denge temelli ayristirma. Genellestirilmis  çok bilesenli ayristirma operasyonlarinin   duragan ve dinamik modelleri.Detayli ve kisayollu metodlarin kiyaslanmasi. Çok bilesenli ve çok asamali ayristirmada sayisal metodlar. Ayristirma sistemlerine heuristic ve MINLP yaklasimi. Ayristirma sistemlerinde  isi entegrasyonu.


CHBE 355 Yakit Teknolojileri


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Yakitlarin olusmasi ve siniflandirilmasi. Hidrokarbon kaynaklarinin yapisi, kimyasi, islenmesi, kullanimi, çevresel yönleri ve  dönüstürülmesi: petrol, dogal gaz , kömür, yagtas, ve agir yaglar. Kömürün islenmesi: kömür gazlastirilmasi ve sivilastirilmasi;  termodinamik, kinetik, reaktör tasarimive ürün siniflandirilmasi yönleri ile petrolün rafine edilmesi. Kömürün içindeki farkli tip linyitler. Kömürün gazlastirilmasi ve sivilastirilmasi prosesleri  ile  petrol rafinerilerinin  tasarimi.


CHBE 356 Gida Koruma Teknolojileri 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Mikrobiyolojik ve biyokimyasal açidan gida koruma yöntemleri. Çesitli gida koruma yöntemlerinin incelenmesi ve örnek hesaplamalarin yapilmasi. Taze ve islenmis gidalarin paketlenmesi ve depolanmasi.


CHBE 357 Proseslerin Güvenligi ve Risk Analizleri


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Kimyasallarin kullanilmasi sirasinda karsilasilan riski anlamak, azaltmak ya da ortadan kaldirmak gibi konularla ilgileneneler için açilmis bir derstir. Patlama, radyasyon ve çevresel risk yönetimini kavrayabilmek için çesitli metodlar incelenir. Bu derste ayrica, yanici maddelerin islenmesi ve reaksiyonlarda potensiyel kaçaklarin kontrol edilmesiyle ilgili çesitli metodlarda incelenecektir.


CHBE 365 Nükleer Bilim 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Temel nükleer fizik, nükleer bozulma ve radyoaktivite, nükleer reaksiyonlar, nükleer kimya, radyasyon ölçüm teknikleri, fiziksel saglik ve korunma, radyoaktif izleyiciler ve kullanimi, radyoaktif izotoplar.


CHBE 371 Çevresel Mikrobiyoloji 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Çevresel mikrobiyolojinin temelleri ve çevre kirliligi kontrol sistemlerine uygulanmasi, mikrobiyolojinin temellerine giris, mikrobik siniflandirmaya genel bakis ve çevresel mikrobiyolojiye uygulanmasi, mikrobik ekolojiye genel bakis ve çevre kirliliginin dinamikleri. Kara ve su ortaminda mikrobik karakteristikleri, mikrobik proseslerin atik su aritmasinda ve içilebilir su kaynaklari teminindeki uygulamalari, organik kirleticilerin biyolojik aritilmasi, çevresel petrol ve giderilmesi zor kirlige biyolojik müdahale yöntemleri.


CHBE 372 Moleküler Biyoinformatik 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Moleküler biyolojinin temel kavramlari, proteinler, RNA, DNA, moleküler genetik mekanizmalari, genomics ve proteomics, veritabani dizilisi, diziler, grafikler ve algoritma, siralama karsilastirmasi ve veritabani arastirmasi, siralamalar ve filogenetik agaçlar, moleküler yapi tahmini, siralama canlandirilmasi, numune eslestirme, DNA hesaplamalari.


CHBE 373 Biyokimya Mühendisligine Giris


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Biyokimya mühendisligine giris, enzimler ve mikrobik büyüme, kimyasal kinetik ve endüstriyel mikrobik proseslerin tasarimi ve isletilmesnde kimya mühendisligi ilkelerinin uygulanmasi.Fermantasyon proseslerinin tasarimi ve isletilmesi, mikrobik prosesler ve enzim kinetikleri, çesitli substratlar ve fermantasyonun çesitli maddeler, enzim aktivitelerinin kontrolü, hücresel büyüme enerjisi, tutuklanmis enzimler ve hücresel reaktörler, ve mikrobik sistemlerde ve asagi akinti proseslerinde tasinim olaylari.


CHBE 374 Moleküler Biyoloji için Biyoistatistige Giris

 

Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Biyolojik verilerin istatiksel analizleri; ölçüm derecesi, rastgele örnek alimi, veri kalitesi, tanimlayici ve açiklayici veri depolanmasi, problem odakli olasilik dagilimi, momentler, tahmin etme, bir veya iki örnekli problemlerde katsayili ve katsayisiz dolayli sonuç çikarma, frekans verilerinin analizi, dogrusal regresyon, korelasyon analizi, tahmin ve hipotez testi.


CHBE 381 Polimerler Kimyasi ve Polimer Mühendisligi 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Temel polimer kimyasina ve mühendisligine giris, çesitli endüstiriyel polimerlerin kimyasal yapisi ve kullanimi, polimerizasyon mekanizmasi ve kinetigi, moleküler ve morfolojik tanimlama teknikleri, polimerlerin islenmesi, çesitli mühendislik özellikleri, mühendislik uygulamalari.


CHBE 415 Enstrümental Analiz Metodlari


Ön Kosul:CHBE 203

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Modern analitik enstrümantasyonlarin uygulamasi ve teorisi, enstrümantal analizin ilkeleri; atomik spektroskopi, moleküler spestroskopi, kromatografik ayristirma, elektroanalitik ve muhtelif metodlar; çesitli metodlarda ya da enstrümenal tekniklerdeki imkanlar ve sinirlamalar; uygulamalar, çesitli kimyasallarin fiziksel ve kimyasal özellikleri arasindaki iliskiler; gözlem, uygulanabilirlik,  nicel ve nitel anlamda fiziksel özelliklerin ölçülmesindeki sinirlamalar.


CHBE 443 Kimyasal ve Biyoprosesler


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Çesitli kimyasal ve biyoproseslerinin geleneksel yöntemleri esas alip ilerideki gelismeleri takip edecek sekilde incelenmesi. Bu dersin amaci, kimyasal ve biyoproseslerin detaylariyla incelenebilmesi kabiliyetinin kazandirilmasidir.


CHBE 446 Kimya ve Biyoproses Endüstrilerinde İstatiksel Kalite Kontrolü


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 1 + 0) 3


Kimyasal ve biyolojik endüstriyel süreçlerde veri toplama yöntemleri. Ölçüm ve nitelik verileriyle kalite kontrolü ve bunun istatistiksel temelleri. HACCP planlari. Kimya endüstrisinden seçilmis örneklerle istatistiksel kalite kontrolü uygulamalari.


CHBE 451 Atik Su Aritimi


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Atik suyun karakterize edilmesi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerle su aritiminin temelleri ve uygulamalari. Su kalitesini arttiran ve atik su standatlarini karsilayan sistemlerin tasarimlari. Havali-havasiz proseslerin degerlendirilmesi; kirlilikten korunma yollari ve tanimlari; teknik ve çevresel açilardan fizibilite çalismalari;  yasam çevrimi analizi.


CHBE 452 Kirlilik Kontrolü ve Korunma


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Kirlilik kontrolü, giderilmesi zor, kalici ve biyolojik ortamda biriken zehirli ve tehlikeli maddelerin yarattigi kirliligi etkileyen faktörler, bu kirlilige yönelik korunma ve kontrol stratejileri. Geleneksel ve yeni ayristirma süreçlerinin çevresel uygulamalari.


CHBE 453 Tasinim Olaylari  


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Sürekli ortamlar mekanigi, akiskanlar dinamigi ve isi transferi için temel iliskiler ve mühendislik problemlerine uygulanmasi.


CHBE 454 İleri Proses Kontrolü


Ön Kosul:CHBE 441

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Kimyasal ve biyoproseslerde teorik ve empirik modellerin gelistirilmesi, proseslerin dinamik davranisi, transfer fonksiyonlari ve blok diyagram gösterimi, proses enstrümanlari, kontrol sistemlerinin tasarimi ve analizi, stabilite analizi, kontrollü proseslerde bilgisayar simülasyonu. Çok degiskenli kontrol, tahmin edici kontrol, proses tanimlanmasi ve proses izlenmesi gibi  ileri konularda  uygulamalar. Proses dinamigi, geridönüm ve ileri beslemeli kontrol, kendiliginden ayarlama ile ilgili laboratuvar deneyleri.


CHBE 455 İleri Kinetik 


Ön Kosul:CHBE 362

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Katalizli ve katalizsiz sistemlerde reaksiyon kinetiginin yeniden incelenmesi, kataliz ve kimyasal reaktörlerin tasarimi ve performanslarinin detayli olarak incelenmesi. Kütle, enerji ve momentum korunumuyla baglantili olarak  stabilite ve optimizasyonun matemetiksel incelenmesi.


CHBE 456 Heterojen Kataliz


Ön Kosul:CHBE 362

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Heterojen katalitik sistemlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Metal katalizler, metal-destek iliskileri. Katalitik özelliklerin ölçülmesi. Kati katalizlerin seçimi, gelistirilmesi ve hazirlanmasini içeren kriterler ve metodlar. Akiskan-kati katalitik reaksiyonlarin kinetigi. Heterojen sistemlerde fazlar ve partiküller arasi tasinim. Toplam hiz. Kataliz bozunmasi. Kinetik parametrelerin istatiksel tahmini. Kimyasal reaktörlerin stabilitesi. Endüstriyel birimlerde kataliz seçiminden kullanilmasina kadar geçen süreçte proses sentezinin basamaklarini inceleyen pratik örnekler.


CHBE 457 Faz Dengesi 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Klasik ve moleküler termodinamikte temel kavramlarin ileri seviyede incelenmesi. Çözelti termodinamigi, gaz-sivi ve sivi-sivi dengesi, ve çokbilesenli kimyasal reaksiyonlarda denge; ilgilitermodinamik özelliklerinin tahmini.


CHBE 458 Proses Optimizasyonu


Ön Kosul:CHBE 386

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Analitik optimizasyonun temelleri. Tek boyutlu line-search methodlarinin arastirilmasi, ve çokboyutlu serbest ve kisitli numerik optimizasyon algoritmalari. Lineer programlama, lineer olmayan programlama, mixed integer lineer/lineer olmayan programlama ve kimya mühendisliginde parametre tahmini. Kimya mühendisliginde olasi-yol ve olasi olmayan-yol teknikleriyle proses akim semasinin optimizasyonu.


CHBE 465 Polimer İsleme İlkeleri


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Polimerik maddelerin kategorileri. Polimerlerin morfolojisi ve yapilari; yüzey özellikleri. Polimer islenmesi operasyonlarinin analizleri; enjeksiyon kaliplama, ekstrüzyon, merdaneleme, kaplama, fiber egirme, borulu film sisirmesi ve karistirilmasi. Polimer proses ekipmanlarinin bilgisayarli modellenmesi ve tasarimi.


CHBE 466 Seramik Mühendisligi 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Seramik maddelerin yapilarinin ve baglarinin mekanik, elektiriksel, magnetik, optik ve termal özellikleri anlaminda incelenmesi; islenmesi, sekil verilmesi, seramiklerin yogunlastirilmasi ve makinelerde islenmesi,  tasarim çalismalari.


CHBE 467 Birlesik Maddeler 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Birlesik maddelerin yapisal özelliklerinin siradan maddelere göre avantajlarinin incelenmesi, yüksek direnç-agirlik ve sertlik-agirlik oranlariyla kiyaslanmasi. Güçlendirilmis fiber, lamine edilmis ve tanecikli maddelerin incelenmesi. Birlesik yapili malzemelerin statik ve dinamik yüklere direnisi, termal ve çevresel etkiler ve bozukluk  kriterlerinin incelenmesi.


CHBE 468 Nanoteknolojide Yüzey Kimyasi 


Ön Kosul:CHBE 211

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Koloid ve yüzey kimyasinin temelleri ve arayüz fenomeni. Yüzey gerilimi ve temas açisi, yüzeylerdeki adsorpsiyon ve çesitli bagdastiricilar, tek moleküllü tabakalar, yüzey aktif madde davranisi, maddeyi bir arada tutan kuvvetler, koloidal sistemlerin stabilitesi, mikroemülsiyonlar, miseller ve kabarciklar. Koloidal sistemlerde nanoteknoloji uygulamalari  venanomalzemelerdeki yeni gelismeler.


CHBE 471 Biyoproses Mühendisliginde Deneysel Metodlar 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Biyokimyasallarin ayristirilmasi ve saflastirilmasi. Çözünmezlerin filtrasyonla tasinmasi, santrifüjleme ve sedimentasyon. Ürünlerin adsorpsiyon ve çözücü ekstraksiyonuyla izolasyonu. Lineer olmayan çokbilesenli kromatografi, dializ ve zar prosesleri ile saflastirma. Kurutma ve kristalizasyonla parlatma. Seçilmis proseslerin matematiksel modellemesi ve büyütülmesi.


CHBE 472 Biyo-Çevresel Sistemlerde Tasinim Olaylari 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Momentum, kimyasal kirleticiler ve enerjinin  çevresel ve biyolojik mühendislik sistemlerde hareketini açiklayan kavramlara giris; dogal kaynak sulari, toprak, yeralti sulari, hava, mikro- çevre, tasarlanmis aritma  sistemleri, çevre kirliligi yaratan petrol yayilimi.


CHBE 475 Biyo-Reaktörler  


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Enzimatik reaktörler. Mekanizmalar ve kinetik. Tasinamayan sistemler: sürekli ve kesikli biyoreaktörler. Mikrobik degsiklikler: mikroorganizmalarin siniflari ve kullanimi. Mantar, bakteri, maya, hücre, bitkisel ve hayvansal dokular için biyoreaktörler. Oksijen transferi. Çesitli uygulamalar.


CHBE 476 Biyoteknolejide Mühendislik Uygulamalari 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Mikrobik, bitkisel veya hayvansal hücreler ya da onlarin enzimlerini kullanan proseslerin tanimi, temelleri ve mühendislik yönleri. Biyokimya, mikrobiyoloji, bilgisayar simulasyonu, büyüme, ölüm, aseptik teknikler, sürekli kültürler, fermantör tasarimi, sterilizasyon, karisik kültürler, proseslerin büyütülmesi, hareketsiz hücreler ve enzimler, ürünlerin geri kazanilmasi ve proses ekonomisini kapsayan konular. Kisisel bilgisayarlarla yapilan haftalik çalismalar. Önkosul: Kimya mühendisligi veya mikrobiyoloji altyapisi 


CHBE 477 İleri Biyokimya Mühendisligi 


Ön Kosul:CHBE 373

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Agirlikli olarak güncel yayinlarin izlenmesi  ile bilgisayar ve grafiklerin kullanimi. Yogunluklu olarak saflastirma ve ayristirma teknikleri, kinetik analiz, biyoreaktörlerin tasarimi, genetik mühendisliginin kullanilmasi, biyoproseslerin gelistirilmesi üzerinde durulur. Kisisel proje zorunludur.


CHBE 480 Kimya ve Biyoproses Mühendisliginde Özel konular


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Kimya ve biyopreses mühendisligi, kimya ve biyoteknoloji alanlarinda  özel konular.


CHBE 481 Biyopolimerler 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Protein yapisi ve sekillerine giris. Proteinlerin yapisal siniflari. Protein kivrimlarinin problemleri. Biyomoleküler degisikliklerin kinetigi. Moleküler motorlar ve kopyalama mekanizmalari. Protein-protein, protein-DNA, protein-inhibitor baglanamasi ve iliskileri. Biyomoleküler sistemlerin simülasyonlari için sayisal methodlar. Protein mühendisligi ve tasarimindaki metodlar.


CHBE 482 Makromoleküler Sistemlerin Tasarimi ve Simülasyonu 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Makromoleküler sistemlerin istatiksel mekanigine giris. Degisik karmasa düzeyinde polimer benzetim modelleri. Monte Carlo/Metropolis algoritmalari. Polimerlerin kararliligi ve sekil almasini saglayan moleküler kuvvetler ve sekil alma kinetigi. Simulasyon yolizlerinin istatistiksel analizi. 


CHBE 483 Makromoleküllerin Konformasyonel İstatistigi ve Dinamigi 


Ön Kosul:Yok

Kredi (3 + 0 + 0) 3


Polimer zincirlerinin yapisal özellikleri ve bunun sonucu olarak ortaya çikan  gruplasma özellikleri. Serbest katilimli polimer olusumuna "Random walk" yaklasiminin uygulanmasi. Çözelti içinde veya kütle halinde bulunan gerçek polimerlerin Monte Carlo ve Moleküler Dinamik yöntemleriyle simulasyonu