Ders Kaydı ve Bütünlemeler

Ders Kaydı

Ders kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılmaktadır. Yeni öğrenciler sisteme girmek için gereken kullanıcı adı ve şifrelerini Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki (1. kat) ilgili görevliden temin edebilirler.

Ders kaydı için akademik takvimde duyurulan kayıt dönemi içinde sistem üzerinden derslerin seçilerek danışmana gönderilmesi gerekmektedir. Ders programının eksiksiz, kurallara uygun hazırlanması ve danışman tarafından onaylanması durumunda kayıt işlemi tamamlamış olur. Ayrıca öğrencilerin yine akademik takvimde duyurulan ekleme/bırakma döneminde ders programlarında değişiklik yapmalarına izin verilir.

Ders seçimi sırasında uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir. Bu kurallara uyulmadan hazırlanan ders programları danışman veya Fakülte Yönetim Kurulu (FYK) tarafından kısmi olarak yada tamamen iptal edilir.

Lisans Programı Takibi

Dersler seçilirken ders programındaki sıranın takip edilmesi esastır. Alt dönemlerdeki dersler tamamlanmadan üst dönem derslerinin alınmasına izin verilmez. Öğrenci ancak diğer kurallar nedeniyle sıradaki dersleri seçememesi durumunda üst dönemlerden danışman onayıyla ders alabilir.

Önkoşullar

Bir dersi alabilmek için o dersin önkoşulu olan dersleri daha önceki dönemlerde başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Bu kurala uymadan seçilen dersler danışman yada FYK tarafından programdan silinir!!!! Derslerin önkoşulları ders içeriklerinde belirtilmiştir.

Başarısız olunan dersler

Eğer bir dersten başarısız olunmuşsa (ders notu F ise) yada öğrenci dersten çekilmişse (ders notu W ise) o dersin açıldığı ilk dönem alınması zorunludur. Bu kuralın istisnası yoktur ve uyulmaması durumunda FYK tarafından gerekli yaptırımlar uygulanır!!!!

Kredi sınırları

Öğrencinin bir dönemde seçeceği derslerin toplam kredisi aşağıda belirtilen sınırlar içinde olmak zorundadır. Sınırların aşılması durumunda fazla dersler FYK tarafından programdan silinir!!!!!!

 CGPA En yüksek kredi
0.00 ≤ CGPA ≤ 1.99 18
2.00 ≤ CGPA ≤ 4.00 24

Bu sınırların dışındaki her türlü kredi miktarı FYK tarafından karara bağlanır ve uygulanır. Bunun için öğrencinin fakülte içinde duyurulacak günlerde dilekçe vererek başvuruda bulunması gerekmektedir.

Çakışmalar

Program hazırlanırken dersler ve şubeleri ders saatleri arasında çakışma olmayacak şekilde seçilmelidir. Toplamda bir saatten fazla olan çakışmalar sadece FYK tarafından dilekçe ile başvurulması durumunda karara bağlanabilir. Ancak bu başvurular çok istisnai durumlar dışında reddedilir. Ders programında onaylanmamış bir çakışma bulunması durumunda çakışan dersler FYK tarafından programınızdan silinecektir!!!!! Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu hususun öğrenciler tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

Teknik seçmeli dersler

Teknik seçmeli dersler sadece Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi içindeki bölümler tarafından kayıt döneminde açılan ve FYK tarafından belirlenen ortak havuz dersleri arasından seçilebilir. Ancak toplam yedi teknik seçmeli dersin en az dördünün bölüm içinden alınması zorunludur.

 

Bütünleme Sınavları

Öğrenciler gerekli koşulların sağlanması durumunda almış oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünlüme sınavı final sınavı yerine sayılır.

Bütünleme sınavına girebilmek için

  • ders notunun F olması,
  • öğrencinin devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olmaması,
  • dersin final sınavının olması

gerekir.

Bütünleme sınavlarının zamanı akademik takvimde duyurulur.